Köpvillkor – bildprodukter

Online fotoservice – Allmänna affärsvillkor

För att kunna använda betalning med kreditt och finansiering, måste du vara minst 18 år gammal.

För att kunna använda våra onlinetjänster behöver vi din bekräftelse på att du är minst 16 år gammal. Vi har bara rätt att lagra och behandla personuppgifter för personer som är 16 år eller mer. Om du är under 16 år måste en av dina vårdnadshavare registrera beställningen eller skapa ett konto med sin egen personliga information. Barnsäkerhet på nätet regleras i artikel 8 i dataskyddsförordningen.

Leverans- och betalningsvillkor

Order accepteras och utförs uteslutande enligt nedanstående villkor. Ändringar måste bekräftas skriftligt för att gälla.

Upphovsrätt

Det förutsätts att ordergivaren eller kunden har upphovsrätten till samtliga uppdrag som överförs till oss. Ordergivaren eller dennes kund bär ansvaret för ev. överträdelser.

Leveranstid

Order expedieras så snabbt som möjligt med hänsyn till felfritt utförande. Vid försenad leverans har ordergivaren i varje fall rätt att dra sig ur från kontraktet endast sedan en av ordergivaren fastställd lämplig tidsfrist har löpt ut. Inga ytterligare krav kan ställas, och detta gäller även skadeersättningskrav.

Försändelse- och leveranspolicy

Vi påbörjar framställningen av din order genast efter betalningsgodkännandet. Vi garanterar att din order skickas kort efter slutförd framställning. Produktionstiden beror på den beställda produkten och ev. blandning av olika produkter och kan variera från 5 till 11 arbetsdagar beroende på leveranssätt. Alla ordrar skickas via Posten Sverige till den specificerade adress, som angavs vid orderläggningen. Den totala leveranstiden beror på Posten Sveriges leveranstid. Försändelser görs enbart inom Sveriges gränser.

Reklamation

Reklamationer ska för att beaktas inom 14 dagar efter mottagandet av arbetet (uppenbara fel) eller inom 14 dagar efter konstaterat fel (dolda fel) skickas in skriftligt och allt negativt- och positivt material och vår orderpåse ska bifogas. Endast tekniska brister – och inte smakmässiga synpunkter – är giltig reklamationsgrund.

Du kan inte reklamera fel som uppstått vid ordergivningen på grund av inexakta eller bristfälliga uppgifter eller uppgifter som kan missförstås. Om en efterbeställning avviker från den första leveransen, berättigar detta inte till reklamation.

Vid berättigad reklamation är vi förpliktigade till gratis omleverans. Såvida det reklamerade felet inte kan avhjälpas med en ny leverans, äger ordergivaren rätt att dra sig ur kontraktet. Det kan inte göras ytterligare krav gällande avdrag, annullering eller skadeersättning

Tillbakatagande

Ej tekniskt felfritt framkallade foton tas tillbaka och krediteras. Tekniskt felfritt framkallade foton återtas inte.

XXX

Ansvar

Vårt ansvar baseras uteslutande på föreliggande villkor. Krav, härunder skadeersättningskrav, som inte uttryckligen avtalats häri – oavsett vilken rättsgrund – kan inte göras gällande. Vårt ansvar är begränsat till fall av minst grov oaktsam försummelse av kontraktet från vår sida. Dessutom är skadeersättningen i varje fall begränsad till det rena materialvärdet. Vi ansvarar inte under några omständigheter för kameror och andra apparater.

För att undvika förlust av värdefullt repromaterial ombeds kunden att alltid skicka det som värdebrev med posten. Returen från oss sker på samma sätt tillsammans med den färdiga ordern.

Repromaterial behandlas med största omsorg; vi ansvarar inte under några omständigheter för skadat eller bortkommet material. Vi rekommenderar att man i givna fall tecknar en transportförsäkring. Detta gäller även behandling och försändelse av värdefulla datamedier samt material till framställning av dessa.

Bruttoprismärkning

Bruttoprismärkningen görs på EDB-etiketter enligt ordergivarens bestämmelser inom ramarna för våra möjligheter. Ordergivaren ska alltid kontrollera att vår prismärkning är korrekt. Vi ansvarar inte för eventuella fel.

Databearbetning

De data som framkommer i samband med affärsförbindelsen med våra ordergivare, bearbetas i vår EDB-anläggning enligt villkoren för dataskydd. Ordergivaren godkänner förarbetningen av data.

Priser och betalning

De aktuella gällande listpriserna ligger till grund för våra fakturor. Våra fakturor är betalbara och förfaller till betalning inom 10 dagar efter fakturadatumet utan avdrag av något slag. Vid försenad betalning påförs ränta med den lagenligt bestämda räntesatsen, dock minst den alltid gällande basräntesatsen plus 5 %. Vid försenad betalning av enskilda delkrav är vi berättigade att genast upphöra med leverans. Vi förbehåller oss rätten att endast utföra leverans mot kontant betalning eller per efterkrav. Såvida det inte föreligger uttrycklig bestämmelse från ordergivarens sida, avräknar vi ingående kontantbetalningar eller betalningar per efterkrav med de aktuella äldsta kraven med avseende på affärsförbindelsen.

Avräkning

Ordergivaren kan endast göra avräkning såvida hans/hennes motkrav har slagits fast i rätten eller om vi inte protesterar mot sådan avräkning.

Reklammedel

Vid avslutning av affärsförbindelsen utlevereras och debiteras inte använt kundrelaterat organisations- och emballagematerial, som är framställt efter ordergivarens önskemål, till eget kostnadspris till ordergivaren.

Jurisdiktionsort och domstol

Oldenburg eller den aktuella filialen enligt vårt val (gäller endast för handel med företagare).