Superförsäkring – Kameraavdelningen

När du köper utrustning hos oss är det en trygghet att veta att vi ger dig god service också efter köpet.

Produkterna vi säljer omfattas av Konsumentköplagens reklamationsrätt och leverantörens garanti men detta täcker bara ursprungligt produktionsfel.

Vår Superförsäkring täcker oförutsedda och självförvållade skador från och med  köpdatum och 1 år framåt. Dessutom täcker Superförsäkringen rengöring och slitage.

Men en Superförsäkring betalar du ingen självrisk. Försäkringen täcker reparation av produkten. Om verkstaden bedömer att en reparation inte är lönsam ersätts produkten med en ny likvärdig produkt.

Ladda ner faktablad för SuperFörsäkring her.

Försäkra din kamera hos Japan Photo i samarbete med Securator
Securator

Villkor – Superförsäkring 1 år

1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare av produkten eller för annan som senare gör ett lagligt förvärv av den
försäkrade produkten. Anmälan om ägarbyte görs till Securator. Försäkringen gäller endast för privatperson och privat bruk.

2. Försäkringens omfattning
Försäkringen täcker, med nedanstående undantag, funktionsfel på det i försäkringsbeviset angivna objektet i den mån dessa fel inte
kan ersättas enligt produktgaranti eller omfattas av säljarens felansvar enligt Konsumentköplagen. Försäkringen omfattar dessutom
skador till följd av plötslig och oförutsedd händelse orsakad av yttre påverkan och kostnader för rengöring när detta kan avhjälpa
felen som har uppstått. Med skada menas ej stöld eller förlust.

2.1 Undantag
Försäkringen lämnar inte ersättning för:
• Skador orsakade av försäkrad produkt (följdskador).
• Skador av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet.
• Skador på i försäkrat objekt i efterhand installerade komponenter.
• Skador till följd av bristfällig eller felaktig installation/montering.
• Skador som består i att bildpunkter slocknat i en utsträckning som ligger innanför leverantörens riktlinjer.
• Skador som beror på s.k. datavirus eller mjukvarurelaterade problem.
• Tillbehör och förbrukningsartiklar (ex batterier, lampor, filter, patroner, film etc.)
• Kostnad för service, översyn och/eller rengöring av produkten om inte denna betingas av en ersättningsbar skada.
• Lagrad information på hårddisk, intern minne, minneskort, band eller liknande.
• Service som inte gäller en ersättningsberättigad skada.

3. Aktsamhetskrav
Det försäkrade objektet skall handhas så att skada undvikes. Exempelvis får objektet inte användas i miljö där det finns en uppenbar
risk för skada. Medföljande bruks-/installationsanvisningar eller liknande skall följas. Om aktsamhetskravet ej uppfyllts kan detta
medföra minskad eller utebliven ersättning.

4. Anmälan av skada
Vid skada skall anmälan göras snarast möjligt. Anmälan görs direkt till Securator.

5. Ersättning
Vid ersättningsbar skada ersätter Securator reparationskostnad upp till produktens återanskaffningsvärde vid skadetillfället, dock
maximalt upp till ursprungligt inköpspris. Om reparation ej kan utföras
till sådan kostnad kan i stället objekt med motsvarande prestanda lämnas som ersättning (s.k. totalskada), dock maximalt upp till
ursprungligt inköpspris.

Securator har rätt att avgöra om skadat objekt skall repareras eller ersättas med ett motsvarande objekt, samt att utse motsvarande
objekt. Kontantersättning lämnas ej. För det fall ersättning lämnas med ersättningsobjekt vid totalskada gäller försäkringen för
ersättningsobjektet och löper vidare på oförändrade villkor till försäkringstidens slut.

Utförs reparation på skadad produkt utan att skadan anmälts enligt ovan eller anlitas annan verkstad än den som Securator anvisat
kan eventuell ersättning reduceras eller helt utebli. Försäkringen ersätter endast transportkostnader som uppkommer om av Securator
anvisad verkstad måste skicka försäkrat objekt till generalagents verkstad eller annan verkstad anvisad av generalagenten.
Försäkringen ersätter ej kostnad för hembesök.

6. Självrisk
Ingen självrisk

7. Försäkringstiden
Försäkringstiden är 1. år ifrån köpdatum och framgår av försäkringsbeviset. Vid försäkringstidens slut upphör försäkringen att gälla
utan föregående uppsägning.

8. Allmänna bestämmelser
Om försäkringstagaren eller någon annan som begär ersättning efter en skada uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har
uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning kan den ersättning som annars skulle ha
utgått reduceras eller utebli.

9. Preskription
Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker talan vid domstol mot försäkringsgivaren
inom tre år från det att han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom tio år från det att anspråket
tidigast hade kunnat göras gällande. Har den ersättningsberättigande framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den tid som
angetts ovan har han alltid sex månader på sig att väcka talan vid domstol mot försäkringsgivaren sedan försäkringsgivaren tagit
slutlig ställning till ersättningen.

10. Force Majeure
Försäkringen gäller inte vid förlust eller skada som har samband
med atomkärnreaktion eller krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller åtgärd av makthavare som obehörigen
tagit makten eller förstörelse genom myndighets ingripande. Försäkringen gäller inte heller vid skada eller förlust till följd av
myndighets agerande.

11. Vid dubbelförsäkring
Är det objekt som denna försäkring omfattar även försäkrat genom annan försäkring i vilken förbehåll vid dubbelförsäkring finns
inskrivet, gäller samma förbehåll även för denna försäkring. Försäkringstagaren kan vända sig till vilket av försäkringsbolagen han
vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan inte högre ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan.

12. Försäkringsavtalslagen (FAL)
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (2005:104).

13. Personuppgiftslagen (PUL)
Securator behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Kunden medger att Securator får
registrera, samt tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god
kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och e-post.
Försäkrad accepterer genom tilvälg av försäkringen att uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Securators åtaganden
gentemot kunden, för att, informera kunden om erbjudanden samt i övrigt i marknadsföringssyfte. Uppgifter om kunden kan komma
att lämnas ut till Securators ombud och övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Kunden har rätt att motsätta
sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Securator åtar sig att införa en s.k. reklamspärr.
Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst. Kunden äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende honom eller
henne som finns registrerade hos Securator.

Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Securator att vidta
rättelseåtgärder. Kunden ger Securator rätt att datainsamla och registrera personuppgifter. Kunden ger också Securator rätt att utnyttja
denna information för direkt marknadsföring från Securator och Securator närstående företag, anslutna ombud samt andra seriösa
företag inom ramen för gällande lagstiftning. Securator kan efter senare anmälan se till att direktmarknadsföring till kunden undviks.

14. Överklagan
Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå vid skada. Om du inte är nöjd med vår skadereglering kan du begära att ditt ärende
omprövas. Din begäran om omprövning kan skriftligen påtalas till försäkringsbolagets huvudkontor, adress enligt nedan. Möjligheten
finns även att få ärendet prövat hos Allmänna Reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

15. Förmedlar
Securator A/S
Nydamsvej 17
8362 Hørning
Danmark
Tlf: +46 77-079 18 10
Fax: +45 70 22 07 33
Web: www.securator.se

16. Försäkringsgivare
Tryg Forsikring A/S
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
Danmark
Telefon: +45 72 17 03 90
www.tryg.dk
Tryg Forsikring A/S, CVR-nr. 24260666